โครงการบรรพชาสามเณร และปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓

ในช่วงปิดภาคการศึกษาเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นด้วยวิธีการอันประเสริฐ ด้วยการเข้าไปศึกษา ปฏิบัติ และลองสัมผัสเรียนรู้ชีวิตฝึกฝนตนเองบนวิถีชีวิตของนักบวช ในสถานที่อันสงบสบายเอื้อให้เกิดการพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้งยังเป็นการทำให้ผู้ปกครองได้เป็นญาติกับพระศาสนามีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมตามกาลมากขึ้น

ทางโรงเรียนปัญญาประทีปจึงจัดกิจกรรมบรรพชาและปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในให้กับนักเรียนที่สนใจโดยแบ่งออกเป็น๒กิจกรรมคือ

. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระยะเวลา ๑ เดือน

. การปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อน ระยะเวลา ๑ สัปดาห์

โดยเปิดรับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทุกระดับชั้น ซึ่งจะมีคุณครูเป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรม และมีพระอาจารย์ฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดตลอดการบรรพชา ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมปฏิบัติในวัดกับบุตรหลานได้ตามความสมัครใจ 

ผู้ปกครองท่านใดมีศรัทธาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หรือส่งบุตรหลานเข้าบวชเป็นสามเณรหรือปฏิบัติธรรม สามารถแจ้งความจำนงได้ที่

ครูเบิร์ดสุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๕๕๕ ๖๕๔๐ หรือ scan qr code เพื่อ add LINE ที่ภาพ

 

**หมายเหตุ: โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนปัญญาประทีปเท่านั้น