เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา

วิธีการสมัคร

๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
๒. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail address : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
๓. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ (เขียนมุมซองว่า “สมัครงาน”)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๔ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕