เปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๓

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีป เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน สัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตในโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

กำหนดวันเปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๓

📍ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
📍ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
📍ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๑.๓๐ น.

และท่านผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมเรียนรู้กับกิจกรรม “ห้องเรียนครูคนแรกของลูก” ในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้ตามความสมัครใจ.

ท่านสามารถสำรองที่นั่งแบบ online ได้ที่ https://forms.gle/kGbLtdzaqk3Nhpse8 หรือแสกน QR Code บนภาพ

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
(ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน >> http://panyaprateep.org/wp/มาลงเรือลำเดียวกัน/admissions63)

สอบคัดเลือก: วันที่ ๑๕ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (จัดสอบรอบเดียว)

ประกาศผลสอบ: วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สอบถามเพิ่มเติม: แผนกรับสมัครนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑ และ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖ หรือ email: panyaprateep@gmail.com