ประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

จากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย 

ทางโรงเรียนปัญญาประทีปเห็นสมควรให้คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทำงานภายในที่พัก (work from home) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อให้มากที่สุด และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

ทั้งนี้ ในการปิดทำการของโรงเรียนยังรวมถึงวันที่ ๔ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันหยุดครูตามปฎิทินการศึกษาด้วย

ในช่วงเวลาระหว่างนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่

☎️ โทรศัพท์: ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖ และ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑
(กรุณาติดต่อในช่วงเวลาทำการ ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.)

📧  email: panyaprateep@gmail.com

ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังดูแลตนเอง ทั้งในเรื่องการเดินทาง การอยู่ในที่ชุมชน การเว้นระยะห่างการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นรวมทั้งคนในครอบครัว ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และปฎิบัติตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ .