ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์

คณะบุคคลที่ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป มีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการที่จะสร้างโรงเรียนประจำวิถีพุทธระดับมัธยม หลักสูตรบ่มเพาะชีวิต เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นเพราะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า เป็นวิถีทางที่ถูกต้อง และจะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาสังคมไทย ให้มีความสงบสุข รู้จักพอ ทันโลก และดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงขอประกาศให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งมีประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้

เจตนารมณ์

๑) ต้องการทำการศึกษาที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายและหลักการดังนี้

๑.๑) ทำการศึกษาที่สามารถนำสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่ตามกระแสสังคม ซึ่งมักเป็นไปตามความบีบคั้นของกิเลสเป็นหลัก มุ่งแก้ปัญหาสังคมที่รากเหง้า เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหา
๑.๒) เอาคุณภาพชีวิตของคนเป็นเป้าหมายหลัก เน้นคุณภาพและคุณค่ามากกว่าเน้นปริมาณ หรือมูลค่า ไม่เอาสาระวิชาการเป็นเป้าหมายในตัวของมันเอง
๑.๓) เป็นองค์รวม ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ และสมดุล พัฒนาทั้งด้านนอก คือความสัมพันธ์กับโลกวัตถุ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม ตลอดจนพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีวิตที่มีความเกื้อกูลต่อกันและกัน และฝึกหัดขัดเกลาและบ่มเพาะภายในพร้อมกันไป คือด้านจิตใจ และปัญญา

๒) ต้องการแสดงให้โลกเห็นว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัย เหมาะกับทุกกาลเทศะ และทุกกลุ่มอายุ และนำสู่การปฏิบัติได้จริงในระดับมัธยม

๓) ต้องการให้โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม และชุมชนอย่างแท้จริง

ความมุ่งมั่นส่วนตัว

จากประสบการณ์การทำงานในหน่วยวางแผนด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับชาติ มากกว่ายี่สิบสองปี พร้อมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ ในภาคธุรกิจ ตลอดจน มีส่วนช่วยงานโรงเรียนทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ ผมได้ข้อสรุปชัดเจนว่า ปัญหาความขัดแย้งที่รุมเร้าสังคมไทย ความทุกข์ของคนทั้งที่เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ความทุกข์ทางใจในลักษณะต่างๆ เช่น จากภาวะครอบครัวแตกแยก ที่เพิ่มความถี่ และความรุนแรงมากขึ้นๆ และมีผลกระทบต่อเนื่องต่อความสามารถ ในการจัดการด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมีรากเหง้า จากการที่เราขาดทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ที่ทำให้สังคมมีความขัดแย้งสูง มีความอ่อนด้อยทางปัญญา ผู้คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ขาดความสงบสุข

ผมตั้งปณิธานว่าในช่วงชีวิตที่เหลือ จะขออุทิศตน ในการพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธอย่างเต็มตัว เพราะมีศรัทธา และความเชื่อมั่นว่า เป็นวิถีทางที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยนำพาสังคมไทย ให้กลับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสงบสุข ร่มเย็น และความถูกต้องดีงาม จึงใคร่ขอปวารณาตนเองไว้ ณ ที่นี้ และใคร่ขอระดมความร่วมมือจากทุกท่าน ที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันให้รวมพลัง เพื่อผลักดันงานการศึกษาวิถีพุทธนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติของเราทุกคน

 

 

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑