คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต

เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๔ นี้ คุณยายอายุ ๘๔ ปีแล้ว ลูกสาวคุณยายคือครูอ้อน ทำโรงเรียนทอสีมายี่สิบกว่าปี คุณยายสังเกตการอบรมฝึกฝนของเด็กอนุบาลและเด็กประถมของโรงเรียนทอสีที่ใช้แนวทางพุทธปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโรเมตตาให้การอบรมสั่งสอนชี้แนะ คุณยายเห็นความน่ารักมีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทและคุณธรรมที่งอกงามมากขึ้นของเด็กๆ ความรู้ทางวิชาการก็ไม่ด้อยกว่าที่อื่น สอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงที่มีการแข่งขันสูงได้ คุณยายรู้สึกเสียดายโอกาสที่เด็กๆ ของเราที่รับการอบรมฝึกฝนมาถูกทางแล้วจะต้องกระจายหายเข้าไปในระบบการศึกษาปัจจุบันที่เน้นแต่เรื่องวิชาการเป็นหลัก เน้นการเอาชนะผู้อื่นเพื่อตัวเองจะได้บริโภคมากที่สุด บางครั้งพูดถึงขั้นว่าผิดศีลธรรมบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้เศรษฐกิจเติบโตธุรกิจมีกำไรเป็นใช้ได้ ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงบ้านเมืองว่ากำลังดิ่งลงเหวจริงๆ

คุณยายอยู่ที่ปากช่อง ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศดีมาก บรรยากาศสัปปายะเหมาะแก่การเป็นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงาม ที่ดินก็มีอยู่ เราก็อยู่กันพอเพียงแล้ว เห็นว่าเราสมควรที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อจะต่อยอดเป็นชั้นมัธยม เป็นโรงเรียนประจำที่จะช่วยบ่มเพาะชีวิตอันดีงามได้อย่างเต็มที่ เด็กจะได้อยู่กับธรรมชาติและมีความสุข ไม่อย่างนั้นเด็กจะสับสน เดี๋ยวกลับบ้านชีวิตอีกแบบหนึ่ง มาโรงเรียนชีวิตอีกแบบหนึ่ง ให้เด็กๆ ได้รู้จักช่วยตัวเอง ฝึกการพึ่งตนเอง ได้ฟังธรรมสม่ำเสมอ เป็นคนที่มีคุณธรรม เพราะเมื่ออยู่ที่บ้านหากผู้ปกครองไม่เข้มงวด ลูกๆ ก็ดูทีวี เล่นอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็ไปเที่ยวทำสิ่งที่ล่อแหลมต่ออันตราย แต่ที่โรงเรียนประจำมีหลักปฏิบัติ มีกฎระเบียบที่ดีมาก ไม่เข้มงวดเกินไป เขาจะมีความสุข สอนให้เขารู้จักความสุขในการที่จะช่วยเหลือตัวเอง พยายามทำทุกอย่างด้วยตนเอง และสร้างประโยชน์และความสุขให้ผู้อื่นคู่กันไป

คุณยายอายุมากแล้ว มีความคิดว่าการที่เราจะมีความสุขได้ เราต้องคิดว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อชาติและเพื่อสังคมเราได้บ้าง ในเมื่อเราสามารถช่วยสร้างโรงเรียน สร้างเด็ก สร้างมนุษย์ให้มีคุณธรรมเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติ ให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมก็เป็นที่สุดปรารถนาแล้ว การที่อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ประเทศชาติ ก็คิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้สร้างเยาวชนให้มีคุณธรรม เพื่ออบรมให้เป็นคนที่ช่วยประเทศชาติได้ต่อไป  

คุณยายเป็นห่วงสังคมของเราที่มีความขัดแย้งสูง ผู้คนแยกไม่ออกแยกไม่เป็นว่าอะไรผิดอะไรถูก เอาแต่สิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจ คุณธรรมของสังคมเสื่อมลงไปมาก คุณยายมีศรัทธาว่าโรงเรียนที่มีพุทธปัญญาเป็นหลักในการสอนจะช่วยนำพาสังคมของเราสู่ความสงบร่มเย็น ผู้คนมีความสุขรู้จักพอรู้จักแบ่งปัน คุณยายจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้นให้ได้ โดยหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นที่ห่วงใยในสังคมของเรามาศึกษา มาลองทำ ลองไปใช้ประโยชน์ แต่โรงเรียนปัญญาประทีปก็ยังใหม่อยู่มาก ยังต้องเรียนรู้ ต้องได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตรผู้มีความหวังดีและผู้ร่วมอุดมการณ์ หากท่านเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ ก็ขอให้ท่านเข้ามาร่วมในงานบุญงานกุศลนี้ เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคง เจริญในพุทธปัญญาและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

คุณยายขอขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนปัญญาประทีป และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีศรัทธาในการน้อมนำพุทธปัญญามาช่วยจรรโลงการศึกษาเพื่อพาสังคมของเรา ให้มุ่งไปสู่ทิศทางแห่งความถูกต้องดีงามสงบร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลสืบไป

 

ทอสี สวัสดิ์-ชูโต

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑