ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งอยู่ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ ๘๒ ไร่ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม เอื้อต่อการพัฒนาการกายและใจของเด็ก โดยมีการจัดสรรพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนกลางเป็นส่วนการศึกษาและการเรียนรู้ ส่วนบนด้านทิศเหนือเป็นบริเวณเพื่อการสันทนาการและการกีฬา และส่วนล่างด้านทิศใต้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การเกษตร และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

โรงเรียนปัญญาประทีปก่อตั้งขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยของ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต พร้อมด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา จากระดับอนุบาลและประถมฯ ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะขีวิต ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ และที่สำคัญคือ พัฒนาชีวิตทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาของบุคคลในชุมชน โรงเรียนปัญญาประทีปได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโรเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามรอยของหลวงปู่ชา สุภัทโท ปรมาจารย์ที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ.

 

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑