วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย

วิสัยทัศน์ ( VISION “TO BE”)

เป็นชุมชนของกัลยาณมิตร ที่มีความตั้งมั่นและความเพียรในการศึกษาพัฒนาความรู้  บ่มเพาะชีวิตของตนเอง และสามารถนำพาสังคมให้มีความสุขที่แท้จริง ตามวิถีแห่งพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานให้ถึงซึ่งพุทธปัญญา

พันธกิจ ( MISSION POSSIBLE “TO DO”)

1. จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม (Wholistic Education) ให้กับนักศึกษาทั้ง๒ ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับครู ผู้ปกครอง โดยพัฒนาทั้งในส่วนของวิชาการ (Academic Excellence) วิชาชีพ (Professional/Occupational Excellence) และในส่วนของพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา  ให้แต่ละบุคคลค้นพบ และศรัทธาในศักยภาพของตนเองพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทาง ที่ตนเลือก บนพื้นฐานของสัมมาทิฎฐิ

2. จัดการศึกษาและวิถีชีวิตให้เกิดความสมดุล ระหว่างวัฒนธรรมเมตตาและวัฒนธรรมแสวงปัญญา ใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมที่จะขัดเกลาซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขและนำพาสังคมภายนอกไปสู่ความดีงาม

3. จัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต ( Residential School )  ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและพฤติกรรม  พร้อมหล่อหลอมจิตใจให้มีความสุขสงบและก่อเกิดเป็นพุทธปัญญา

4. จัดการศึกษาและวิถีชีวิตที่พาให้ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ  จนเกิดจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติ

5. จัดการศึกษาและวิถีชีวิตที่เสริมสร้างให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ ( STRATEGY “HOW TO”)

1. จัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาชีวิตทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑  วิชาการ วิชาชีพ และส่วนที่ ๒ ไตรสิกขา ได้แก่ พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ให้กับนักศึกษาทั้ง  ๒ ระดับ โดยมีเอกลักษณ์ดังนี้

ก.  นักศึกษาระดับนักเรียน (มัธยม)

ส่วนที่ ๑   – จัดหลักสูตรสถานศึกษา ๘ สาระการเรียนรู้  ทั้งรูปแบบรายวิชาและแบบบูรณาการที่มีความเข้มข้น ลึกซึ้งตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องกับหลักพัฒนาชีวิตแบบพุทธธรรม

– จัดการศึกษาและวิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนาภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศให้สามารถสื่อสารจนเกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิต
– จัดการศึกษาและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (Optimal Benefit) โดยเป็นมิตรกับธรรมชาติและชุมชน

ส่วนที่ ๒  – จัดทำหลักสูตร “บ่มเพาะชีวิต” (Residential Program) ในรูปแบบระบบบ้าน (Housing System) มีครูพ่อ ครูแม่ (Parent Teacher) คอยให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พร้อมทั้งจัดวิถีชีวิตและกิจกรรมที่เอื้อต่อการฝึกทักษะที่สำคัญต่อการ พัฒนาชีวิตให้ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น และสามารถใช้พุทธปัญญา จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

– จัดวิถีชีวิตและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กวัยมัธยมได้มีโอกาส ใช้พลังอันสร้างสรรค์  ค้นพบและศรัทธาในตนเอง  อันจะนำไปสู่ความสามารถในการเลือกหรือสร้างทางเดินชีวิตที่สอดคล้อง กับศักยภาพของตนและก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง

ข. นักศึกษาระดับครู ผู้ปกครอง

ส่วนที่ ๑  – จัดทำแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตสำหรับกลุ่มครูและกลุ่มผู้ปกครอง พัฒนาให้มีความพร้อมด้านความรู้และทักษะด้านต่างๆ  ให้ครูมีศรัทธาต่อวิชาชีพและผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเข้าใจบทบาทของ “ผู้แสดงโลก”

ส่วนที่ ๒

2. จัดวิถีชีวิตและแนวทางพัฒนาชีวิตทั้งด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา ให้กับทั้งครูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

3. จัดวิถีชีวิต กิจกรรม และพิธีกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการอ่อนน้อมถ่อมตัว ยอมรับ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน พัฒนากันและกัน ทั้งในและระหว่างกลุ่ม รวมถึงกับชุมชนและสังคม

4. จัดกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต รวมถึงสร้างระบบอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติ

5. จัดการเรียนรู้และวิถีชีวิตให้ทุกคนในชุมชน ได้สัมผัสและเข้าถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา โดยเรียนรู้จาก “ของจริง” “ชีวิตจริง” จากชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑