ความเป็นมา เจตจำนง

โรงเรียนปัญญาประทีปก่อตั้งขึ้นด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจ ของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาวิถีพุทธ จากระดับอนุบาลและประถม ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต (Boarding School) ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ รวมถึงส่วนของการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ พัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลในชุมชน ในที่นี้หมายถึง เด็ก ครู และผู้ปกครองให้มีความครบถ้วนทั้ง ๓ ด้าน ตามหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา คือ พฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ซึ่งในส่วนการพัฒนาชีวิตนั้น ได้ถูกตัดขาดหายไปจากระบบการศึกษาหลักของชาติ (และของโลก) มีเพียงส่วนของวิชาการและวิชาชีพเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นับจากอดีตซึ่งได้ทวีความรุนแรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะส่งผลต่อไปยังอนาคต

โรงเรียนปัญญาประทีปภายใต้การดูแลของมูลนิธิปัญญาประทีป ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาให้กับทั้งมูลนิธิและในส่วนของโรงเรียน ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโรเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในการศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามรอยของหลวงปู่ชา สุภัทโท ปรมาจารย์ที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระอาจารย์ชยสาโรคือผู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิถีพุทธ พร้อมทั้งมีผลงานหนังสือด้านพุทธศาสนาและการศึกษาวิถีพุทธ ที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหาแต่มีวิธีการถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชวนติดตามและสามารถนำมาเชื่อมโยงปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเราได้เป็นอย่างดี

นอกจากกัลยาณมิตรฝ่ายสงฆ์แล้ว ปัญญาประทีปยังได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ ซึ่งเปี่ยมด้วยความเมตตาอีกหลายท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางศาสตร ์และศิลป์ในหลากหลายสาขา เป็นที่รู้จักเคารพยิ่งในแวดวงการศึกษา และการพัฒนาชาติ เช่น ศาสตราจารย์ระพี สาคริก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, รศ.ประภาภัทร นิยม, พ่อคำเดื่อง ภาษี และอีกหลายท่านที่มิอาจกล่าวได้ครบถ้วน ณ ที่นี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ก้าวเดินไปได้เป็นลำดับอย่างมั่นคง ตามเจตจำนงที่กล่าวไว้ในข้างต้น

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑