ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

โรงเรียนปัญญาประทีปตั้งอยู่ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ ๘๒ ไร่ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม เอื้อต่อการพัฒนาการกายและใจของเด็ก โดยมีการจัดสรรพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ได้แก่

ส่วนกลางของพื้นที่เป็นส่วนการศึกษาและการเรียนรู้

เรือนหอยทาก
อาคารทอสี (อาคารเรียน)

ส่วนบนด้านทิศเหนือเป็นบริเวณเพื่อการสันทนาการและการกีฬา

ส่วนล่างด้านทิศใต้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การเกษตร และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน.

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑