ระเบียบการสมัครนักเรียน

โรงเรียนปัญญาประทีปรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สอบคัดเลือก: วันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จัดสอบรอบเดียว)

ประกาศผลสอบ: วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔


ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ
ผู้ปกครองทุกครอบครัวต้องผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนฯ หรือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้าน” ก่อนกรอกใบสมัครและการสอบคัดเลือก หากโรงเรียนฯ พบว่าท่านไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ก่อนการสอบคัดเลือก โรงเรียนฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน

๒. การกรอกใบสมัคร
หลังจากขั้นตอนที่ ๑ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปัญญาประทีป โดยใบสมัคร มี ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลและตอบคำถาม
ส่วนที่ ๒ ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียนเป็นหลักกรอกข้อมูลและตอบคำถาม (ผู้ปกครองแยกกันกรอกท่านละ ๑ ชุด) การกรอกใบสมัครถือเป็นการสอบขั้นต้น ซึ่งมีผลต่อการเรียกนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก จึงขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ครบถ้วน และขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

๓. หากนักเรียนผ่านการพิจารณาใบสมัครในขั้นต้นแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะส่งเอกสารให้ชำระค่าสมัครสอบ และแจ้งกำหนดการในวันสอบคัดเลือก ผ่านทางอีเมล์ผู้ปกครองที่ให้ไว้ในใบสมัคร หลังจากวันที่ปิดรับสมัครเรียนไปแล้ว ๒ สัปดาห์

๔. ทางโรงเรียนฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และแจ้งผ่านทางอีเมล์ของผู้ปกครองที่นักเรียนสอบได้บัญชีตัวจริง ภายใน ๓ วันหลังจากสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ
โรงเรียนฯ ใช้อีเมลเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้ปกครอง จึงขอให้ทุกท่านเขียนอีเมลในการติดต่ออย่างชัดเจน


เกณฑ์การรับสมัคร
–  นักเรียนและผู้ปกครองผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนฯ แล้ว
–  นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
–  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถดูแลตนเองได้ในเบื้องต้น
–  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการดูแลนักเรียนสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทุกท่าน
(ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้น)


เอกสารประกอบการสมัครเรียน
๑)  รูปถ่ายของนักเรียน ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้วครึ่ง ๑ รูป
๒)  รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้วครึ่ง ท่านละ ๑ รูป
๓)  สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน ๑ ฉบับ
๔)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ๑ ฉบับ
๕)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ๑ ฉบับ
๖)  สำเนาใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.๗) ๑ ฉบับ
๗)  สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ๑ ชุด
๘)  สำเนาผลการเรียนในเทอมล่าสุด (ปพ.๖) ๑ ชุด
๙)  สำเนาประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่างๆ, จดหมายความเห็นจาก ครูประจำชั้น หรือ Portfolio (ถ้ามี)
๑๐)  สำเนาเอกสารในการขอเข้ารับการปรึกษา ทดสอบ หรือเข้าพบแพทย์ (ถ้ามี)


ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน
โทร. ๐๙๕ ๙๒๑ ๑๓๔๑ หรือ ๐๘๕ ๓๐๖ ๔๓๕๖

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑