จิตอาสาเพื่อการศึกษาพุทธปัญญา

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังผลักดันงานการศึกษาบ่มเพาะพุทธปัญญาของโรงเรียนปัญญาประทีป ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของเราทุกคน ร่วมลงเรือลำเดียวกันเป็นครูและวิทยากรพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงเรียนปัญญาประทีป โทร. ๐๔๔-๓๑๘๓๔๑-๒ หรือ มือถือ ๐๘-๐๙๙๐-๓๔๐๔

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑