เสียงจากผู้ปกครอง

“ในความรักความกังวลที่มีต่อลูกนั้น ผมไม่คิดว่าการเอาลูกไว้กับตัวเท่านั้น ถึงจะนำสิ่งที่เราปรารถนาไปปรากฎในชีวิตของลูกได้… การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกสำหรับผมก็คือต้นทุนความเป็นมนุษย์คือความเป็นคนดี และต้นทุนของทักษะชีวิตคือความสามารถในการจัดการกับความทุกข์ได้ รับผิดชอบชีวิตของเขาได้… ครูที่นี่มีวิสัยทัศน์ ไม่ได้สอนแต่เรื่องให้เรียนเก่ง แต่เน้นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ สอนให้เด็ก รู้จักคิด วางแผน รับผิดชอบ และใช้ชีวิตเป็น เช่น แม้กระทั่งเรื่องกิน ปัญญาประทีปได้เชื่อมโยงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับปัจเจก เรื่องสุขภาพ ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของสังคม คือ กินอย่างรู้ที่มา เรื่องซึ่งเข้าใจแล้วว่าโลกแบบไหนที่เป็นโลกที่ผิดพลาด แบบไหนเป็นโลกที่ดี ดังนั้นผมจึงเห็นว่าโรงเรียนปัญญาประทีปจะพาชีวิตของลูกผมให้เดินทางไปสู่เป้าหมายได้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ผมมั่นใจว่าลูกจะ อยู่เป็น คิดเป็น และโลกภายนอกจะทำร้ายเขาไม่ได้เพราะว่าเขาแข็งแรงมากพอ..”

พ่อเช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ปกครองของ น้องแก้ม พิมพ์บูรพา ธรรมวุฒิ


————————————————————————————————————————-
“การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด คือ เขาเป็นที่พึ่งของตนเองได้มากขึ้น เขามีความมั่นใจในการที่จะคิดและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง สามารถแก้ปัญหาและเผชิญเหตุการณ์สุข-ทุกข์ได้โดยที่ไม่มีเรา เชื่อว่าเป็นเพราะคุณครูและกัลยาณมิตรในโรงเรียนช่วยกันบ่มเพาะ ให้โอกาส และให้อภัย รู้สึกว่าลูกแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกาย-จิตใจ และเขามีความคิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างนี้แหละ.. ที่เราไว้วางใจได้ถ้าเขาต้องอยู่ด้วยตัวเอง”

แม่แจง จุฬารัตน์ อินทรมหา ผู้ปกครองของ น้องนี้ด ลฎาภา อินทรมหา  

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑