ห้องเรียนครูคนแรกของลูก

…“ปัญหาของปุถุชนมักจะเป็นเรื่องง่ายๆ ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปและสิ่งที่มาพร้อมกับความทุกข์และทุกขเวทนาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไป  ดังนั้น เราจะคบหรือไม่คบจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องโดยเอาสุขหรือทุกข์เป็นหลักตัดสินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ถ้าเราเฉย ๆ ไม่ทำอะไรเพียงเพราะว่าไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ อันนี้ความเสียหายต่าง ๆ มันก็จะค่อย ๆ เกิดทีละเล็กทีละน้อยได้โดยเราไม่รู้ตัวได้ เพราะฉะนั้นการฝึกสติจึงสำคัญอย่างยิ่ง ฝึกสติคือรู้ตัว ในแต่ละสถานการณ์แต่ละฉากของชีวิต  นักปฏิบัติต้องคิดว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ มีหน้าที่การงานอย่างนี้ วางใจอย่างไรมันถึงจะดีที่สุด จึงจะได้มีสติ และจะมีสติกับอะไร มีสติกับการเคลื่อนไหวของกายไหม มีสติกับความรู้สึกในกายไหม มีสติกับการพูดไหม จะตั้งสติอยู่ตรงไหนอย่างไรมันจึงจะปลอดภัย ทุกข์มันจึงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ปัญญาจึงจะมีโอกาสทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว นี่มันเป็นกีฬาประจำวัน มันสนุกตรงนี้”….

โอวาทพระอาจารย์ชยสาโร

ปฏิบัติธรรม…นำครอบครัวเป็นสุข (นโยบายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ปกครอง)

หลักพุทธปัญญาเป็นวิถีแห่งการน้อมนำธรรมะลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โรงเรียนปัญญาประทีปจึงมีนโยบายจัดให้ผู้ปกครองปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ถูกต้องและดีงาม สามารถนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง กับตนเอง ครอบครัว และการงาน

ตารางปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง 2558-2

 

** โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะผู้ปกครองทอสีและปัญญาประทีปเท่านั้น เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอสำหรับบุคคลภายนอก **

 

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑