หลักสูตรบ่มเพาะและการประเมินผล

ดาวน์โหลด เค้าโครงการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หลักสูตรปัญญาประทีป มี ๓ ส่วนคือ หัวใจของหลักสูตร, โครงสร้างหลักสูตร และแนวคิดสาระวิชา 

หัวใจสำคัญของหลักสูตร

หัวใจสำคัญของหลักสูตรบ่มเพาะชีวิตอยู่ที่การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ปัญญาอย่างเป็นองค์รวม บูรณาการวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ซึ่งเป็นการขัดเกลาตนเองให้สมดุลทั้งภายนอกและภายใน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ให้มีความศรัทธาและเคารพตนเอง สามารถสร้างโอกาสและทางเลือกอย่างเป็นอิสระ

โดยใช้หลักภาวนา ๔ แบ่งเป็น ๓ ส่วน เพื่อบ่มเพาะให้ทุกคนฝึกฝนการเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต มีความตั้งมั่น มีความเพียร ในการพัฒนาความรู้และชีวิตของตน มีรายละเอียด คือ

 • ๒ นอก แบ่งเป็น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกวัตถุ อบรมให้ “กิน อยู่ ดู ฟัง” เป็น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์ ฝึกฝนให้ “สื่อสาร” เป็น
 • ๒ ใน แบ่งเป็น
  • จิตใจ ขัดเกลาให้ “สุข” เป็น
  • ปัญญา ส่งเสริมให้ “คิด” เป็น
 • ๒ ระดับ
  • เด็ก คือ นักเรียน และ เยาวชนในชุมชน
  • ผู้ใหญ่ คือ ครู เจ้าหน้าที่ และ ผู้ปกครอง

โครงสร้างหลักสูตร

 • วิชาการ-วิชาชีพ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
   • ภาษาชีวิต: ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
   • คณิตเพื่อชีวิต
   • มนุษย์กับธรรมชาติและเทคโนโลยี
   • มนุษย์กับสังคม
   • มนุษย์กับสัมมาอาชีพ
   • มนุษย์กับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
   • มนุษย์กับกายและจิตศึกษา
  • รายวิชาเพิ่มเติม
   • ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
   • ภาษาไทยเพื่อชีวิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
   • วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน
   • คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
   • สรรพสารสนเทศศึกษา
 • วิชาชีวิต
  • สอนสอดแทรกในวิชาการวิชาชีพและชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนนำวิชาการ -วิชาชีพไปใช้ให้เป็นที่พึ่งของตนได้ ไม่เบียดเบียน เกิดประโยชน์แท้จริง เช่น
   • ทักษะการจัดการเวลาและวางแผนชีวิต
   • วิชารู้เท่าทัน
   • จิตศึกษา วิเคราะห์การกระทำของตนเองและการจัดการอารมณ์
   • การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และเชิงวิพากษ์
   • ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   • นิเวศวิทยาแนวลึก
    ฯลฯ

แนวคิดสาระวิชา 

สาระที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา: ภาษาชีวิต: ภาษาไทย

เจตจำนง (Objective)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในที่มาของภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย จนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของภาษา เกิดฉันทะและปัญญาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความรู้สึกผ่านภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รุ่มรวย สละสลวย และเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

เรียนรู้รากเหง้าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย ผ่านการศึกษาหลักไวยกรณ์ภาษาไทย เพื่อเกิดความเข้าใจในแบบแผนการสร้างคำไทย และโครงสร้างคำประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยศึกษาจากวรรณกรรม บทเพลง ศิลปกรรม และสิ่งต่างๆ รอบตัว นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามกาละและเทศะ

สาระที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชา : คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

เจตจำนง (Objective)

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การเจริญสติ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เข้าใจระบบแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในธรรมชาติ และนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาอื่นๆ รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในในชีวิตประจำวันได้ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษาตรรกะของแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ว่าด้วยจำนวน  รูปร่าง โครงสร้าง พื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านระบบสัญลักษณ์ต่างๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์   ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีบทที่สำคัญ และฝึกฝนที่จะใช้เครื่องมือ และวิธีการทางคณิตศาสตร์   การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาการทั่วไปและในชีวิตประจำวัน

สาระที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชา: มนุษย์กับธรรมชาติและเทคโนโลยี

เจตจำนง (Objective)

เพื่อให้เข้าใจในสมดุลย์ของชีวิต มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์จนเห็นถึงความสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันระหว่างวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่กำหนดให้ “มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติ” และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยจิตสำนึกที่เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสังคม

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุภาค ไปจนถึงจักรวาล โดยเริ่มศึกษาจากตนเองอย่างเป็นองค์รวมทั้งกายและจิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งต่างๆ อันเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเน้นที่การฝึกทักษะการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกตนเอง

สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา : มนุษย์กับสังคม

เจตจำนง (Objective)

เพื่อให้นักรียนมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์อยู่กับระบบนิเวศทั้งธรรมชาติและสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีประสิทธิภาพ (มีความสุขและไม่เบียดเยียนผู้อื่น) สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาส่วนตัวและส่วนรวมได้

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา พลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนศึกษาระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัย และฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมและปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ พร้อมเรียนรู้ นำเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานวิธีคิดแบบพุทธรรม (โยนิโสมนสิการ)

สาระที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

รายวิชา: มนุษย์กับกายและจิตศึกษา

เจตจำนง (Objective)

มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานและศักยภาพของร่างกายที่ควบคู่ไปกับจิตใจของตน จนเห็นเหตุปัจจัย เป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาพ สมรรถภาพ และคุณภาพของกายและจิตของตนเองได้

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เรียนรู้ถึงการส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งของไทยและสากล รู้จักการสร้างความรับผิดชอบและสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต  เรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและจิตให้กับตนเองและสังคม

สาระที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชา: มนุษย์กับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

เจตจำนง (Objective)

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเข้าถึงความงามที่แท้จริง สามารถถ่ายทอด สื่อสาร ความรู้สึก ความคิด อุดมการณ์ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ บนวิถีธรรม โดยไม่ติดอยู่กับกรอบที่สังคมกำหนด สามารถพัฒนาวิธีคิด วิธีสื่อสารอย่างที่สร้างสรรค์ มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมได้

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

เรียนรู้จักอารมณ์ ความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ของ “โลกภายใน” ตน ผ่านการถ่ายทอดสู่ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้งงานวิจิตรศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และประโยชน์ศิลป์ทั้งศิลปหัตกรรมและศิลปหัตถอุตสาหกรรม อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้ความคิดที่เป็นเหตุและผล ทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ วิธีการที่หลากหลายในการสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา: มนุษย์กับสัมมาอาชีพ

เจตจำนง (Objective)

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน มีจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมี ค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ การไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความเพียร อดทน และซื่อสัตย์ อันจะนำไปสู่การทำให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษากระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำและผู้ตาม การแก้ปัญหาจากการทำงาน ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการออกแบบงาน การทำงานอย่างมีกลยุทธ์

และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ มาใช้อย่างมีสติ และเหมาะสม

สาระที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา: ภาษาชีวิต: ภาษาต่างประเทศ

เจตจำนง (Objective)

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพาให้รู้จัก เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ สามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสาร และน้อมนำเอาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของวัฒนธรรมอื่นที่นอกเหนือจากความรู้ทางภาษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมให้เจริญงอกงามได้

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ และฝึกฝนให้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษา นั้นๆ ตามกาละและเทศะได้ ศึกษารูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผ่านการศึกษาไวยกรณ์ วรรณกรรม บทเพลง ศิลปกรรมและสื่ออื่น ๆ

———————————————————————————————————————————————

การประเมินผล

โรงเรียนปัญญาประทีปมีการประเมินผลการพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. วิชาการและวิชาชีพ
ประเมินทักษะการเป็น “นักเรียนตลอดชีวิต” ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านความสามารถและด้านความพยายาม
๒. วิชาชีวิต
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ ของนักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป

ตัวอย่างการประเมินผลและการรายงานพัฒนาการนักเรียน

หมายเหตุ
แบบการประเมินและรายงานพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายเดือนฉบับนี้ โรงเรียนฯ เริ่มใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อส่งให้ผู้ปกครองรับทราบถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ของนักเรียนในภาพรวม ไม่ใช่การรายงานผลการเรียนรู้สาระทั้ง ๘ เนื่องจากโรงเรียนฯ ให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการบ่มเพาะนักเรียน

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑