เสียงจากครู


ครูจ้อย – กฤษณา พรพิบูลย์

ครูจ้อยเชื่อว่าแก่นของการศึกษาพุทธปัญญา ซึ่งปัญญาประทีปใช้เป็นหลักในการจัดการการศึกษา จะสามารถทำให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ที่ทำให้คนสามารถนำศักยภาพภายใน ที่มีอยู่หลากหลายมาสร้างทางเลือกให้กับตัวเองได้ และเป็นความรู้ที่จะขัดเกลาชีวิตในการเข้าไปสัมพันธ์กับมนุษย์และธรรมชาติอย่างเหมาะสม ตรงข้ามกับการศึกษากระแสหลัก ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทของการพัฒนาประเทศกระแสหลักที่ลดทอนทางเลือกของผู้เรียนและยัดเยียดอุดมการณ์เดียว คือบริโภคนิยมให้แก่ผู้เรียนเสมอมา

การทำการศึกษาในระดับมัธยมอย่างจริงจัง ทำให้ครูจ้อยได้เข้าใจว่าเราได้สูญเสียอะไรไปบ้าง ตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาระบบโรงเรียนที่ควบคุมโดยส่วนกลางหรือเรียนแบบแยกส่วน โดยหาจุดเชื่อมโยงกับชีวิตแทบไม่ได้ และวันนี้เรากำลังพยายามเรียกสิ่งที่สูญหายไปเป็นร้อยปีกลับคืนมา จึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และสามารถทำให้ท้อแท้ได้เป็นระยะๆ ในวันที่ไม่มีสติพอดังนั้น สิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา คือ ‘การเปลี่ยนแปลงตัวเอง’ โดยการสร้างวิธีมองโลกที่มีจุดยืนจากธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมากมาย จะได้เข้าใจว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละ คือ ‘การศึกษาที่แท้จริง’ นี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในการได้มาเป็นครูปัญญาประทีปในความคิดของครูจ้อย

———————————————————————————-

ครูเอ – นภาลิน ครรชิตวัฒนา

ต้องการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตที่ดีงามด้วยการศึกษาวิถีพุทธและต้องการขัดเกลาตนเองเพื่อให้เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง

————————————————————

ครูเปา – วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วาที

การศึกษาแบบเดิมยังคงเน้นให้ครูถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ ซึ่งค่อนข้างน่าเบื่อและไม่ค่อยได้ประโยชน์ เพราะเดียวนี้ความรู้เปลี่ยนเร็วมาก ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักตนเองและรู้จักการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

—————————————————————————————————————————————-

ครูมด – ประทีป มีสกุล

มาเรียนรู้ ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ และมาให้ความรู้ ในสิ่งที่เรามีความรู้

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑