ห้องเรียนและกิจกรรมครูปัญญาประทีป


บ่มเพาะครู ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: หลักการแนะแนวและการให้คำปรึกษานักเรียน
ก่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนปัญญาประทีปได้รับความเมตตาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพใจของวัยรุ่น นำทีมโดย พยาบาลจิตเวช คุณจำนรรจา บำเหน็จพันธุ์ และ ผศ.ดร. วารีรัตน์ ถาน้อย มาอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครั้งนี้หัวข้อการอบรมเป็นเรื่องของ “การแนะแนว” และ “การให้คำปรึกษา” แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเป็นการเสริมทักษะและช่วยให้คุณครูได้เข้าใจและเข้าถึงนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ เป็นรายบุคคล

——————————————————————————————————————————- 

 

 

 


หนังสือพุทธวิธีในการสอน
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

——————————————————————————————————————————-

“จุดไฟให้ใจอุ่น” กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

“กิจกรรมจุดไฟให้ใจอุ่น” โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ เจ้าของผลงานหนังสือดีๆ อย่าง เดินสู่อิสรภาพ และ ประมวลความรัก มาบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสายตาของปราชญ์ผู้มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา ตลอดระยะเวลาในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อาจารย์ใช้เวลาอยู่กับพวกเราชาวปัญญาประทีป ใช้เวลาเพื่อถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องความรัก การตอบคำถามของที่ทำให้ได้เห็นมุมมองความรักอันละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และได้ข้อคิดในการใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ กิจกรรมดีๆ จึงนี้ช่วยจุดไฟให้หัวใจของครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ นักเรียนชาวปัญญาประทีปได้อบอุ่นไปด้วยความรัก

ดาวน์โหลดคำบรรยายและบทสนทนาไฟล์ mp3
“มุมมองความรัก” โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ (๙๗ นาที)
“อ.ประมวล คุยกับคุณครู” (๑๖๖ นาที)

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑