ดาวน์โหลดเอกสาร

 แบบฟอร์มคำร้อง

1. แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา สำหรับนักเรียน   (ดาวน์โหลด)  

2. แบบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน           (ดาวน์โหลด)   

3. แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน                (ดาวน์โหลด)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ใบสมัคร  ครู  เจ้าหน้าที่

 

 

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑