จดหมายจากครูถึงผู้ปกครอง

ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๑/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๒/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๓/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๔/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๕/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๖/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๗/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๘/ปศ๒๕๕๔
ก้าวที่สามแห่งการเรียนรู้ของปัญญาประทีป ฉบับที่ ๙/ปศ๒๕๕๔

 

 

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑