รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
 • นักเรียนและผู้ปกครองผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
 • นักเรียนมีอายุตามเกณฑ์ของชั้นเรียนที่นักเรียนสมัคร
 • นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ พัฒนาตน และปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียน ไม่ได้ถูกบังคับจากผู้ปกครอง
 • นักเรียนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะโรงเรียนประจำ
 • ผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลนักเรียนเป็นหลัก สามารถเข้าสัมภาษณ์ในวันสอบคัดเลือกได้ทุกท่าน
การเข้าเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ปกครองทุกครอบครัวต้องผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียน หรือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)” ก่อนกรอกใบสมัครและการสอบคัดเลือก หากโรงเรียนฯ พบว่าท่านไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ก่อนการสอบคัดเลือก โรงเรียนฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)”

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 • รูปถ่ายของนักเรียน ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
 • รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง ท่านละ 1 รูป
 • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.7) 1 ฉบับ
 • สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 1 ชุด
 • สำเนาผลการเรียนในเทอมล่าสุด (ปพ.6) 1 ชุด
 • สำเนาประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ, จดหมายความเห็นจาก ครูประจำชั้น หรือ Portfolio (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารในการขอเข้ารับการปรึกษา ทดสอบ หรือเข้าพบแพทย์ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียน ในวัน-เวลาทำการ (09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)
 • email address : admission.pps@gmail.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 085-306-4356