ประกาศและข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชวนรับชมการถ่ายทอดสด งาน “ชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564"
โรงเรียนปัญญาประทีป ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอด “สด” (Facebook Live) พิธีเปิดงานปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนปัญญาประทีป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อ่านทั้งหมด...
5️ วิถี PPS
แล้วก็ถึงวันนัดของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ของคุณครูและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในโรงเรียนของเรา ระหว่างการรอเพื่อผ่านขั้นตอนและจุดต่างๆ คงได้ยินเจ้าหน้าที่ ประกาศเพื่อบอกกล่าวผู้มาฉีดวัคซีนทุกคนว่า การฉีดวัคซีน ถึงแม้จะครบ 2 เข็ม ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ อ่านทั้งหมด...
เตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การเตรียมความพร้อมของคุณครูในการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ในตลอดช่วงเวลากว่า 5 สัปดาห์ที่ต้อง Work from Home นั้น คุณครูแต่ละระดับชั้น แต่ละสาระวิชา ได้มีการพูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ่านทั้งหมด...
ฉีดวัคซีนกันแล้วนะ
หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่มีประกาศฯ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา อ่านทั้งหมด...