เปลี่ยนแปลงปฏิทินปีการศึกษา 2564

Share

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องขยายการเรียนการสอนแบบ HBL ต่อไปอีกอย่างน้อยจนจบภาคเรียนที่ 1/2564 โดยพิจารณาปรับแผนการเรียนการสอน และให้มีช่วงวันหยุดพักเป็นระยะเพื่อเอื้อให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับกำหนดการในภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนได้วางแผนรองรับไว้ 2 แผน ทั้งกรณีการเรียนการสอน on site และ HBL ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอประเมินสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ และจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

ภาคเรียนที่ 1

 • ขยาย HBL ไปจนถึงวันปิดภาคเรียนที่ 1/2564
 • ปิดกลางภาคเรียนที่ 1/2564 : วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564
 • ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 : วันที่ 4 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564
 • คุณครู WFH ต่อไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

ภาคเรียนที่ 2 [กรณี On site]

 • ช่วงเวลาเรียนแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  เปิดเรียน (1) : วันที่ 8 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564
  เปิดเรียน (2) : วันที่ 5 มกราคม - 11 มีนาคม 2564
 • ปิดกลางภาคเรียนที่ 2/2564 : วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

ภาคเรียนที่ 2 [กรณี HBL]

 • ช่วงเวลาเรียนแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
  เปิดเรียน (1) : วันที่ 8 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564
  เปิดเรียน (2) : วันที่ 3 - 28 มกราคม 2565
  เปิดเรียน (3) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565
 • วันหยุดกลางภาคแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  ปิดกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (1) : วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2564
  ปิดกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (2) : วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

การพิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลา HBL ของนักเรียน และ WFH ของคุณครู โรงเรียนฯ จะพิจารณาตามสถานการณ์ของจังหวัดและประเทศต่อไป
โรงเรียนฯ ขอส่งกำลังใจ และขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ การ์ดอย่าตก มีสติ ตื่นรู้ ในทุกขณะ และคอยติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
*หมายเหตุ : HBL – Home Based Learning / WFH – Work from Home.