การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียว

2. ค่าประกันความเสียหาย

ชำระพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า (คืนให้เมื่อนักเรียนจบการศึกษาและไม่ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน)

3. เงินเบ็ดเตล็ดนักเรียน

ชำระพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายซื้อของส่วนตัวของนักเรียน โดยเงินนี้จะถูกหักเมื่อนักเรียนมีการเบิก และจะเรียกเก็บส่วนที่นักเรียนใช้ไปเพื่อให้เงินมียอดเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา)

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระปีละ 2 ครั้งตามภาคการศึกษา ประกอบไปด้วย
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
    • ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
    • ค่าที่พัก
    • ค่าอาหาร
หมายเหตุ

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษาจะมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน