การรับสมัคร

รับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

  • นักเรียนและผู้ปกครองผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
  • นักเรียนมีอายุตามเกณฑ์ของชั้นเรียนที่นักเรียนสมัคร
  • นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ พัฒนาตน และปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียน ไม่ได้ถูกบังคับจากผู้ปกครอง
  • นักเรียนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะโรงเรียนประจำ
  • ผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลนักเรียนเป็นหลัก สามารถเข้าสัมภาษณ์ในวันสอบคัดเลือกได้ทุกท่าน

การเข้าเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ปกครองทุกครอบครัวต้องผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียน หรือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)” ก่อนกรอกใบสมัครและการสอบคัดเลือก หากโรงเรียนฯ พบว่าท่านไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ก่อนการสอบคัดเลือก โรงเรียนฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)”

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายของนักเรียน ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
  • รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง ท่านละ 1 รูป
  • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.7) 1 ฉบับ
  • สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 1 ชุด
  • สำเนาผลการเรียนในเทอมล่าสุด (ปพ.6) 1 ชุด
  • สำเนาประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ, จดหมายความเห็นจาก ครูประจำชั้น หรือ Portfolio (ถ้ามี)
  • สำเนาเอกสารในการขอเข้ารับการปรึกษา ทดสอบ หรือเข้าพบแพทย์ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียน ในวัน-เวลาทำการ (09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)
  • email address : admission.pps@gmail.com
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 085-306-4356