การรับสมัครนักเรียน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

  • นักเรียนและผู้ปกครองผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
  • นักเรียนมีอายุตามเกณฑ์ของชั้นเรียนที่นักเรียนสมัคร
  • นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ พัฒนาตน และปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียน ไม่ได้ถูกบังคับจากผู้ปกครอง
  • นักเรียนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะโรงเรียนประจำ
  • ผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลนักเรียนเป็นหลัก สามารถเข้าสัมภาษณ์ในวันสอบคัดเลือกได้ทุกท่าน  ​​​​​​

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 • รูปถ่ายของนักเรียน ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
 • รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง ท่านละ 1 รูป
 • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.7) 1 ฉบับ
 • สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 1 ชุด
 • สำเนาผลการเรียนในเทอมล่าสุด (ปพ.6) 1 ชุด
 • สำเนาประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ, จดหมายความเห็นจาก ครูประจำชั้น หรือ Portfolio (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารในการขอเข้ารับการปรึกษา ทดสอบ หรือเข้าพบแพทย์ (ถ้ามี)

การเข้าเยี่ยมโรงเรียน

  ​​​​​​ผู้ปกครองทุกครอบครัวต้องผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียน หรือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)” ก่อนกรอกใบสมัครและการสอบคัดเลือก หากโรงเรียนฯ พบว่าท่านไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ก่อนการสอบคัดเลือก โรงเรียนฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน

  คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023)

  วันนี้! ถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

  ✅ ปิดรับใบสมัคร: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
  ✅ วันสอบคัดเลือก: วันศุกร์ที่ 29 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 (นักเรียนค้างที่โรงเรียน 1 คืน)
  ✅ ประกาศผลการสอบคัดเลือก: วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักเรียน 
  หมายเลขโทรศัพท์: 095-612-2097 หรือ 085-306-4356 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) 
  หรือ email: admission.pps@gmail.com