แจ้งวันหยุดทำการในช่วงปีใหม่ 2565

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนปัญญาประทีปในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com  ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป