การประชุมชี้แจงแนวทาง มาตรการ และข้อปฏิบัติตามมาตรการ PPS Safety School 

Share

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง zoom application เพื่อชี้แจงแนวทาง มาตรการ และข้อปฏิบัติ ของนักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2564 หลังจากการยื่นเอกสารและเข้ารับการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ ของทางจังหวัด โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปัญญาประทีปได้รับการอนุมัติจาก ศบค. จังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On Site ได้

การประชุมเพื่อวางแผนการจัดการของโรงเรียน ได้ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและทุกคนในชุมชนเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับรูปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของคนแต่ละกลุ่ม จนสามารถกำหนดเป็นมาตรการและข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับชุมชนปัญญาประทีปเบื้องต้น ดังนี้

มาตรการเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site (PPS Safety School)
• การตรวจ ATK นักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าโรงเรียน และการสุ่มตรวจระหว่างที่อยู่โรงเรียน
• การกักตัว 7 วัน ของนักเรียน คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในโรงเรียน ก่อนวันที่นักเรียนกลับเข้าโรงเรียน รวมถึงการหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนของคุณครูและเจ้าหน้าที่ (ไป-กลับ)
• นักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) ทุกวัน
• คุณครูและเจ้าหน้าที่ (ไป-กลับ) หรือมีความจำเป็นต้องเดินทาง ต้องบันทึก Timeline ผ่าน Google Map
• การจัดแบ่งโซนนิ่งในโรงเรียนอย่างชัดเจน (พื้นที่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง)
• การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย (6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) + 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) + 7 มาตรการเข้มของสถานศึกษา)
• การจัดการระบบให้บริการอาหารในโรงเรียนตามหลักสุขาภิบาล
• การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On Site และ Online)
• การจัด Small Bubble ไม่ข้ามกลุ่ม ในช่วง 14 วันแรกของการเข้าโรงเรียน
• การจัดการดูแลสุขภาพในโรงเรียน และการเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุ

*แนวทาง มาตรการ และข้อปฏิบัติโดยละเอียด โรงเรียนจะจัดทำคู่มือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเปิดโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 กันอย่างพร้อมเพรียง และเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น พูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามร่วมกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

อีกเพียงไม่กี่วัน ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 คือ วันที่นักเรียนกลับเข้าโรงเรียนเป็นวันแรก ในช่วงระหว่างนี้ โรงเรียนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมร่วมกันอย่างเคร่งครัด.