เตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Share

การเตรียมความพร้อมของคุณครูในการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ในตลอดช่วงเวลากว่า 5 สัปดาห์ที่ต้อง Work from Home นั้น คุณครูแต่ละระดับชั้น แต่ละสาระวิชา ได้มีการพูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชุมร่วมกันเพื่อการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงไปด้วยกัน โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียนเป็นหลัก นั่นก็คือ นักเรียนของเราทุกคน

ในอีกเพียง 1 สัปดาห์ ที่คุณครูจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอน Home Based Learning (HBL) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากที่บ้านกันอีกครั้ง หลังจากเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา HBL ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงต้นของภาคเรียนที่ 1 และช่วงกลางของภาคเรียนที่ 2 และด้วยสถานการณ์ของเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ปีการศึกษานี้ก็ยังคงมีความจำเป็นที่นักเรียนและคุณครูจะได้เจอหน้าเจอตากันผ่านทางหน้าจอกันอีกครั้ง ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นทั้งของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ต่อการเรียนการสอน HBL ที่ผ่านมา เสียงสะท้อนที่โรงเรียนได้รับ มีทั้งเรื่องที่คิดเห็นไปในทางเดียวกัน และมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ทุกเสียงสะท้อนโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญ และได้นำมาร่วมกันประชุมวางแผนกับคุณครูเพื่อช่วยกันปรับและวางแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น การปรับวิชาที่คุณครูผู้สอนเห็นว่าไม่เหมาะกับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ และเก็บคาบไว้สอนที่โรงเรียน เพื่อให้ช่วงเวลาในตารางสอนนักเรียนได้เป็นเวลาพัก ไม่ต้องอยู่หน้าจอนานเกินไป หรือการบูรณาการสาระวิชาต่างๆ เพื่อให้การมอบหมายงาน การบ้านเป็นงานชิ้นเดียวกัน เป็นต้น

และในสัปดาห์นี้คุณครูสาระวิชาต่างๆ ในแต่ละระดับชั้นมีนัดประชุมนำเสนอแผนการเรียนการสอนที่ออกแบบ เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครูท่านอื่นๆ ได้พิจารณาร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเรียงลำดับตามหน่วยการเรียนรู้ ม.1 จนถึง ม.6 ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครูผู้สอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้รับฟังแผนการสอน และมองเห็นช่องทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของแต่ละสาระวิชา เพื่อนำไปปรับแผนการสอนของตนเองให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้จริง พัฒนาตนได้จริง และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริง ซึ่งในตลอดช่วงเวลาของการนำเสนอนั้น คุณครูได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ แนวทางแก้ไขให้กันและกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการเรียนการสอน HBL ก็จะเป็นช่วงของการพัฒนาปรับปรุงแผนการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

พบกันในห้องเรียน Home Based Learning (HBL) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้