Share

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดบ้านให้ทุกครอบครัวที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน พร้อมกับทำความรู้จัก “การศึกษาพุทธปัญญา” อันเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต ในกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2567 (PPS Open House 2024) สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2568

วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2567 (PPS Open House 2024) จะถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

  •      ช่วงที่ 1 ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2567

     ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
     ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
     ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567
     ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567

  •      ช่วงที่ 2 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567

      ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ (ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 9.00 - 12.00 น.) 

คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2567 (PPS Open House 2024) 

✅ ปิดรับใบสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมเปิดบ้านปัญญาประทีป ช่วงที่ 1: วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567
✅ ปิดรับใบสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมเปิดบ้านปัญญาประทีป ช่วงที่ 2 : วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
✅ สอบคัดเลือก: วันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 (นักเรียนค้างที่โรงเรียน 1 คืน)
✅ ประกาศผลสอบคัดเลือก: วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ:

  • โรงเรียนปัญญาประทีปกำหนดให้การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นหนึ่งในขั้นตอนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปัญญาประทีป เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน รวมถึงได้รับทราบ และทำความเข้าใจกับหลักสูตรพุทธปัญญาด้วยตัวเองซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกครอบครัว (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)" ก่อนทำการกรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป
  • หากทางโรงเรียนพบว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน