บ่มเพาะครูปัญญาประทีป

Share

บ่มเพาะคุณครูปัญญาประทีป
“Finnish Teacher Training: Cultivating Thinking Skills Workshop” วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567


เสียงสะท้อนการเรียนรู้และความประทับใจ

• เมื่อได้ฟังการศึกษาของฟินแลนด์แล้วหันกลับมามองที่ปัญญาประทีป รู้สึกภูมิใจและชื่นชมกับทีมก่อตั้ง ฝ่ายบริหาร และทุกคนที่มีส่วนในการพัฒนาแนวทางที่โรงเรียนดำเนินมาโดยตลอด เห็นได้ว่าสิ่งที่โรงเรียนเราทำมีความสอดคล้องกับฟินแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และโรงเรียนของเรา ‘นำสมัย’ ทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนหลายๆ โรงเรียนในไทย แน่นอนว่าเรายังมีสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็รู้สึกมีกำลังใจว่าเราน่าจะทำมาได้ถูกทาง เช่น การเน้นทักษะวิชาชีวิตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการ หลักสูตรวิชาบูรณาการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและชีวิตจริงนอกห้องเรียน หลักสูตร Thinking Skills เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนเรามีพุทธธรรมเป็นฐาน เราจึงจัดการศึกษาที่พัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมและสมบูรณ์ที่สุดที่หาได้ยากในโลกนี้ – ยิ่งทำให้รู้สึกอยากเผยแพร่พุทธปัญญาให้โลกได้รู้ เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมโลก

• ความท้าทาย (Challenges) ที่ภาคศึกษา/โรงเรียน/ครู ต่างประสบมีความคล้ายกัน แม้ฟินแลนด์เองก็เจอปัญหาที่ไม่ต่างจากเรา ด้วยโลกยุคปัจจุบันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกคล้ายๆ กัน เช่น เทคโนโลยี สื่อ social media การติดมือถือ การใช้บุหรี่ไฟฟ้า ภาวะซึมเศร้าของเด็ก พื้นฐานการเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวต่างกันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและวินัยของเด็ก ภาวะอารมณ์ของพ่อแม่ เป็นต้น

???? สิ่งที่ได้ฟังจากวิทยากร ทำให้จุดประกายอยากนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนปัญญาประทีปเพิ่มเติม เช่น การให้ ๑ วิชา มีครูมากกว่า ๑ คน การให้ครูนำความสามารถที่ต่างคนต่างมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาศัยจุดแข็งเพื่อเสริมกัน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภายนอกให้มากขึ้น การวัดผลที่เน้น Summative Test น้อยลง เน้นดู Attitude และ Progress  การประเมินผลเพื่อให้ Feedback สำหรับการพัฒนาของเด็กมากขึ้น และศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของ Transversal competence และ Integrate ในการพัฒนาครูและนักเรียนเพิ่มเติมต่อไป เป็นต้น

โรงเรียนปัญญาประทีปขอขอบพระคุณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของโทย ด้วยจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือกับข่าวปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จ นำโดย วิทยากรอาจารย์จากประเทศฟินแลนด์ Mr.Sami Paavola Principal Kirkonkylä Comprehensive School ซึ่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทำให้คุณครูปัญญาประทีปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จุดประกายในการทำงาน มีกำลังใจ และเพิ่มความมั่นใจในการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง นักเรียน และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอขอบคุณ : ครูต๊อบ (ทีมบ่มเพาะครู) ผู้บันทึกการอบรม 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่