ทบทวน เพื่อเรียนรู้ : ครูพุทธปัญญา

Share

การศึกษาพุทธปัญญา โรงเรียนปัญญาประทีป คือ การนำหลักการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์มาใช้เป็นฐานของการศึกษาจาก “วิถีพุทธ “สู่” พุทธปัญญา” เพราะสิ่งที่มุ่งเน้นไม่ใช่เพียงแค่ "รูปแบบหรือวิธีการ" แต่มุ่งเน้นที่ “ปัญญา” ในการพัฒนาตน “พุทธปัญญา” ไม่ใช่ปัญญาเฉพาะวิชา แต่เป็นปัญญาของมนุษย์ทุกด้าน ปัญญาในการเป็นมนุษย์ คือ การพัฒนาชีวิตทุกด้านพร้อมกัน และเป็นตัวเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ

การศึกษาพุทธปัญญา คือ การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต เพราะในชีวิตจริงของมนุษย์ เราแยกสมองออกจากจิตใจไม่ได้ อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนในด้านวิชาการ เช่น ความเบื่อ ขี้เกียจ ขาดวินัย ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เราเห็นได้ชัดว่า สิ่งเหล่านี้อยู่นอกคำว่า “วิชาการ” หากต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ ก็ต้องศึกษาวิชาการให้ดี และต้องมองถึงสิ่งที่สนับสนุนและเสริมวิชาการให้ดีควบคู่ด้วย..
(วิชาการ + วิชาชีวิต)

ส่วนหนึ่งจากบันทึกสรุปการสนทนา ถาม-ตอบ ของครูปัญญาประทีปกับพระอาจารย์ชยสาโร ในเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานรมณีย์ ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมกับลมเย็น ๆ ของฤดูหนาวที่กำลังจะเริ่มต้น ทำให้การทำวัตรเช้าร่วมกันของคุณครูในเช้าวันนี้สงบเย็น เป็นสุข การสนทนา ถาม-ตอบ เพื่อทบทวนความเข้าใจในการจัดการศึกษาพุทธปัญญา ระหว่างพระอาจารย์กับคุณวิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการฯ สลับกับการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ร่วมถามเสริมเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องการความกระจ่างมากขึ้น 

สำหรับวันนี้คณะครูปัญญาประทีปทุกคน ขอกราบอนุโมทนาในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง คุณครูทุกคนพร้อมประกอบสัมมาอาชีพ “ครู” ด้วยความรัก ความศรัทธา ความตั้งใจ และความมุ่งมั่น พร้อมเป็นประทีปแห่งปัญญา เพื่อให้การศึกษาพุทธปัญญา สร้าง "ปัญญา" ในการพัฒนามนุษย์ต่อไปในวันข้างหน้า.