แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
(เปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

หากท่านต้องการติดต่อทางโรงเรียนฯในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมล
ที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป