ประกาศและข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทบทวน เพื่อเรียนรู้ : ครูพุทธปัญญา
การศึกษาพุทธปัญญา โรงเรียนปัญญาประทีป คือ การนำหลักการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์มาใช้เป็นฐานของการศึกษาจาก “วิถีพุทธ “สู่” พุทธปัญญา”
อ่านทั้งหมด...
แจ้งวันหยุดทำการในช่วงปีใหม่ 2565
โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
อ่านทั้งหมด...
การประชุมชี้แจงแนวทาง มาตรการ และข้อปฏิบัติตามมาตรการ
PPS Safety School
เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2564 หลังจากการยื่นเอกสารและเข้ารับการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ ของทางจังหวัด
อ่านทั้งหมด...