วันวิสาขบูชา 2567

Share

ในช่วงย่ำค่ำของวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นักเรียนและคุณครู โรงเรียนปัญญาประทีป ได้ร่วมกันทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม พร้อมใจกันเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงการประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ‘วันวิสาขบูชา’  พร้อมน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพัฒนากาย วาจา ใจ ของตนต่อไป

“…การบูชาพระพุทธองค์ที่แท้จริง จึงอยู่ที่การตั้งอกตั้งใจ พัฒนากาย วาจา ใจของตน ให้เข้าถึงความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ทั้งของเรา และของเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ” - พระอาจารย์ชยสาโร

ภาพโดย : ครูบีบี (ฝ่ายปัจจัยสี่)

ชมภาพบรรยากาศ "วันวิสาขบูชา" เพิ่มเติม คลิกที่นี่