วันลำเดียวกัน 1/2566

Share

"วันลำเดียวกัน" ถือเป็นวันระดมพลังครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่พร้อมจะลงเรือลำเดียวกันและช่วยกันแจวไปในจังหวะที่สอดคล้องกันให้ถึงเป้าหมายของการศึกษาพุทธปัญญา


โดยเริ่มต้นจากการแนะนำทีมคุณครูทั้งหมด การนำเสนอกลยุทธ์ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ โดยใช้หลัก Triple Bottom Line สร้างสมดุล 3 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อจากนั้นเป็นการเปิดตัวของทีม ‘Better and Betterer’ ตัวแทนผู้ปกครองอาสา ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ปกครองรุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีแม่ปุ๊กเป็นตัวแทนผู้ปกครอง
ซึ่งแม่ปุ๊กได้บอกถึงความตั้งใจของทีมว่า

“พวกเราและอีกหลายๆ ครอบครัวที่ได้รับประโยชน์ และมีความสุขจากการมาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนนี้ พวกเราเลยอยาก ‘ต่อเทียน’ ส่งต่อสิ่งดีๆ ที่เราเคยได้รับมาให้กับผู้ปกครองรุ่นน้องๆ ไปด้วยกัน”

นอกจากนั้นแม่ปุ๊กยังได้เล่าถึง แนวทางในการบ่มเพาะผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาความเป็น ‘พ่อแม่ผู้แสดงโลก’ ด้วยห้องเรียนครูคนแรกของลูก ห้องเรียนสัญจร และห้องเรียนที่สำคัญ คือ ห้องเรียนปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ที่ซึ่งผู้ปกครองจะได้ฝึกกำลังที่อยู่ภายใน เพื่อใช้เครื่องมือจากห้องเรียนครูคนแรกได้จริง
ต่อจากนั้น เป็นการต้อนรับครอบครัวน้องใหม่ ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากตัวแทนผู้ปกครองรุ่นพี่ (แม่เจน แม่แอน พ่อเอก) พร้อมมอบหลักคิดที่นำไปปรับใช้ได้ง่าย เพียงแค่ทุกคนย้อนกลับมามองที่ ‘เป้าหมาย’ เราส่งลูกมาเรียนที่นี่เพื่ออะไร เราต้องการพัฒนาลูกใช่หรือไม่ ในขณะที่เราเองก็ต้องพัฒนาตนเอง และมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้กับครอบครัวรุ่นหลังๆ กันต่อไป
จบท้ายด้วยการปวารณาของคณะครู และผู้ปกครอง ที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ เป็นกัลยาณมิตรที่พร้อมจะพัฒนาตนและชุมชนไปด้วยกัน.