เกี่ยวกับเรา

มาร่วมเป็นพลังงาม

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน (A Changing World) เป็นปกติ ประกอบกับศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ๆ จนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการติดต่อสื่อสารของคนทุกวัยในโลกให้เปลี่ยนไปอย่างพลิกผัน รวมทั้งความผิดเพี้ยนแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และโรคระบาด จึงอาจกล่าวได้ว่า เยาวชนที่กำลังเติบโตในยุคนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่เกิดขึ้นในโลกเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย-ใจ การรู้จัก เข้าใจชีวิตของตนเอง และการปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้ การทำงาน และการดำเนินชีวิตในภาพรวม แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างเหนือจินตนาการ แต่ในการบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้  “ครู” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา เพราะ “ครู” คือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดรองจากผู้ปกครองและเพื่อน 

โรงเรียนปัญญาประทีป ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน นอกจากความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพรวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ทำแล้ว เราทุกคนในโรงเรียนต่างทำหน้าที่เสมือนผู้ใหญ่ในบ้านหลังที่สองของนักเรียนวิธีการสมัคร

โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู)
เลขที่ 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130 (เขียนมุมซองว่า “สมัครงาน”)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-990-3404 (ช่วงเวลาติดต่อ 08.30-17.00 น.)