เกี่ยวกับเรา

กำเนิดปัญญาประทีป

ความเป็นมา เจตจำนง

โรงเรียนปัญญาประทีปก่อตั้งขึ้นด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจ ของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี นำโดยคุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาวิถีพุทธ จากระดับอนุบาลและประถม ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต (Boarding School) ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ รวมถึงส่วนของการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ พัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลในชุมชน ในที่นี้หมายถึง เด็ก ครู และผู้ปกครองให้มีความครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ตามหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา คือ พฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ซึ่งในส่วนการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวมยังไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร มีเพียงส่วนของวิชาการและวิชาชีพเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นับจากอดีตซึ่งได้ทวีความรุนแรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะส่งผลต่อไปยังอนาคต

โรงเรียนปัญญาประทีปภายใต้การดูแลของมูลนิธิปัญญาประทีป ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิและโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโรเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในการศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามรอยของหลวงปู่ชา สุภัทโท ครูบาอาจารย์ที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระอาจารย์ชยสาโรคือผู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิถีพุทธ พร้อมทั้งมีผลงานหนังสือด้านพุทธศาสนาและการศึกษาวิถีพุทธ ที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหาแต่มีวิธีการถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชวนติดตามและสามารถนำมาเชื่อมโยงปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเราได้เป็นอย่างดี.
 

คณะผู้ก่อตั้ง

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และเครือข่ายกัลยาณมิตรของโรงเรียนทอสีเชื่อมั่นว่าการจะแก้ไขปัญหาสังคมไทยในระยะยาวอยู่ที่การพัฒนาเด็กในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ไม่ใช่เน้นที่ความเก่งเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทั้งเก่งทั้งดี และมั่นใจว่าการศึกษาวิถีพุทธจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต จึงมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมขนาดเล็กแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพขึ้นที่ปากช่องเพื่อเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการ “บ่มเพาะชีวิต” เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณค่าแก่สังคม คุณยายทอสีจึงได้มอบที่ดินจำนวน 82 ไร่ ที่บ้านหนองน้อย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากบ้านไร่ทอสีเพียง 2 กิโลเมตรให้ใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งโรงเรียนประจำสหศึกษาระดับมัธยม และบริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยพระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแนะนำให้เริ่มจากการก่อสร้างเจดีย์เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งชุมชนทอสีและเครือข่ายกัลยาณมิตรได้ระดมพลังร่วมมือ และเงินทุนในการสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 และตามมาด้วยศาลาปัญญาประทีปในปีถัดมา

ในช่วงเริ่มต้น โครงการก่อสร้างโรงเรียนปัญญาประทีปต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อให้ได้โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่พอเพียงทั้งเพื่อการศึกษาวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต การกีฬา ดนตรี ศิลปะ ที่พักอาศัย และสันทนาการหลากหลายประเภท โดยเฉพาะเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนถึงความพร้อมในการเป็นโรงเรียนบ่มเพาะชีวิตวิถีพุทธเต็มรูปแบบ

คณะผู้ริเริ่มโครงการฯไม่เคยมีความคิดที่จะทำโครงการให้เป็นธุรกิจหากำไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรบริหารโรงเรียนในรูปแบบขององค์การสาธารณประโยชน์ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิปัญญาประทีปซึ่งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย เลขทะเบียนที่ กท. 1405 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เพื่อเป็นหน่วยงานในการระดมความร่วมมือ และระดมทุน ทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นเจ้าของโรงเรียนปัญญาประทีป มูลนิธิปัญญาประทีปได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ ทำหน้าที่ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนงานมูลนิธิฯ และการดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาประทีป ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิปัญญาประทีป มูลนิธิปัญญาประทีปได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกัลยาณมิตร ทั้งในรูปแบบของหน่วยงาน องค์กรไม่แสวงหากำไร บริษัทเอกชน และที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชยสาโร ทำให้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและด้วยความมั่นคง

มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท.1405 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551

วัตถุประสงค์
  • สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาพุทธปัญญาที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
  • เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม และเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
  • เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นเลขาธิการฯ

1. นายปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวรา อิสสระ กรรมการ
4. นางบุศริน รัญเสวะ กรรมการ
5. นางสาวพัชนา มหพันธ์ กรรมการ
6. นางอาภาภัทร ไชยประสิทธิ์ กรรมการ
7. นายชุมพิชัย สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
8. นางจุฬารัตน์ อินทรมหา กรรมการ
9. นางเลิศลักษณ์ ธรรมวุฒิ กรรมการ
10. นางสาวศิริพร เลียบจันทร์ กรรมการ
11. นายวิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วาที กรรมการ
13. นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ กรรมการและเลขาธิการ
12. นางภควดี สวัสดิ์-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก

พระอาจารย์ชยสาโร เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา

การดำเนินการ
  • มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีปในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษาพุทธปัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น โรงเรียนตั้งอยู่ที่ 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสีในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทาน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545